GREC - Gestió de la Recerca Resum per Departament Tornar a carregar la pàgina Universitat de Girona 
Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat
Consulta GeneralResum per DepartamentResum per Grup

Seleccioneu a la llista* el departament (o departaments) sobre els que voleu fer la consulta i premeu fer la consulta.

Es mostraran les dades dels inputs i outputs en requadres, corresponents als darrers 10 anys detallats un per un, i els anteriors agrupats.

Podeu clicar els nombres en color de la taula per a veure a quins registres representen, i navegar pels registres per a veure'n més detalls.

A la primera taula es mostren les dades referents al personal en actiu del Departament seleccionat, comparat amb les dades de la Divisió a la qual pertany i de tota la Universitat. Hi apareix el nombre de Catedràtics (CU), de Titulars (TU), de Catedràtics d'Escola universitària (CEU), de Titulars d'Escola universitària (TEU), de Contractats (CON), el total i els Equivalents a Dedicació Plena (EDP)**. Referent a aquest personal, també hi apareix el nombre de curricula que es tenen a la base de dades GREC, el nombre d'aquests que ja són actualitzats per la Web (aplicació Curricul@) i el nombre d'aquests que s'han actualitzat durant aquest any i l'anterior.

A la segona taula es mostren els INPUTS i els OUTPUTS. Els INPUTS són les dades sobre les vies o mitjans pels quals els investigadors reben diners o ajudes per a la recerca, com són els projectes d'investigació, projectes europeus, ajuts a grups consolidats, accions especials, infraestructura i d'altres. Les dades estan referides a les dates d'inici. Els OUTPUTS són les dades sobre la producció científica dels investigadors, com són publicacions en llibres i en revistes, presentació de comunicacions, tesis doctorals i patents. Recorda que sobre els INPUTS es mostra la informació continguda a la base de dades GREC i que sobre els OUTPUTS es mostra la informació de l'última actualització del currículum de cada investigador.

A la taula sobre l'AVALUACIÓ QUALITATIVA CCEE ***, es mostra el nombre d'articles publicats en revistes del SCI, la suma dels factors d'impacte (FI), i el factor d'impacte mitjà (FI total de l'any / nombre d'articles SCI de l'any).

*A la llista trobareu els departaments on ens consta personal docent en actiu i està ordenada alfabèticament.

**Els contractes de dedicació completa comptabilitzen com a 1 i els de dedicació parcial com a 0,5.

***Per a les Humanitats i Ciències Socials actualment encara no es disposa d'un mètode estandaritzat per a l'avaluació qualitativa de la seva recerca. Tanmateix, s'està treballant per obtenir-lo i s'implantarà properament.