GREC - Gestió de la Recerca Resum per Grup Tornar a carregar la pągina Universitat de Girona 
Informació/Activitats dels Investigadors de la Universitat
Consulta GeneralResum per DepartamentResum per Grup

Seleccioneu a la llista* el grup (o grups) sobre els que voleu fer la consulta i premeu fer la consulta.

Es mostraran les dades dels inputs i outputs en requadres, corresponents als darrers 10 anys detallats un per un, i els anteriors agrupats.

Podeu clicar els nombres en color de la taula per a veure a quins registres representen, i navegar pels registres per a veure'n més detalls.

A la primera taula es mostren les dades referents al personal investigador del grup seleccionat. Hi apareix el nombre de Catedrątics (CU), de Titulars (TU), de Catedrątics d'Escola universitąria (CEU), de Titulars d'Escola universitąria (TEU), de Contractats (CON), de personal d'administració i serveis (ALTU), d'altre personal investigador de fora la universitat (ALTF), el total i els Equivalents a Dedicació Plena (EDP)**. Referent a aquest personal, també hi apareix el nombre de curricula que es tenen a la base de dades GREC, el nombre d'aquests que ja són actualitzats per la Web (aplicació Curricul@) i el nombre d'aquests que s'han actualitzat durant aquest any i l'anterior.

A la segona taula es mostren els INPUTS i els OUTPUTS. Els INPUTS són les dades sobre les vies o mitjans pels quals els investigadors reben diners o ajudes per a la recerca, com són els projectes d'investigació, projectes europeus, ajuts a grups consolidats, accions especials, infraestructura i d'altres. Les dades estan referides a les dates d'inici. Els OUTPUTS són les dades sobre la producció cientķfica dels investigadors, com són publicacions en llibres i en revistes, presentació de comunicacions, tesis doctorals i patents. Recorda que sobre els INPUTS es mostra la informació continguda a la base de dades GREC i que sobre els OUTPUTS es mostra la informació de l'śltima actualització del currķculum de cada investigador.

A la taula sobre l'AVALUACIÓ QUALITATIVA CCEE ***, es mostra el nombre d'articles publicats en revistes del SCI, la suma dels factors d'impacte (FI), i el factor d'impacte mitją (FI total de l'any / nombre d'articles SCI de l'any).

* A la llista trobareu tots els grups de recerca i estą ordenada alfabčticament.

** Els contractes de dedicació completa comptabilitzen com a 1 i els de dedicació parcial com a 0,5.

*** Per a les Humanitats i Cičncies Socials actualment encara no es disposa d'un mčtode estandaritzat per a l'avaluació qualitativa de la seva recerca. Tanmateix, s'estą treballant per obtenir-lo i s'implantarą properament.